• همسایه خوب

    به جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان در خانه کمک کنید!

خانه خطرناک ترین محل برای زنان و کودکان است. زمان آن فرا رسیده که خانه بصورت مکانی امن و آسوده درآید. هدف این است که هیچکس نبایستی در خانه خود بترسد یا تهدید شود.

بعنوان همسایه کارهای بسیاری می توانید انجام دهید!

خشونت مردان علیه زنان بسیار شایع تر از آنست که اکثر مردم فکر می کنند. این خشونت در همه گروههای سنی، طبقات اجتماعی، گروه های شغلی و مناطق مسکونى رُخ می دهد. خشونت مردان علیه زنان اغلب بصورت یک فرآیند است که با خشونت روحی و انزوا آغاز می شود و به تهدید، خشونت جسمی و جنسی خشونت علیه زنان ختم می شود.

شما بعنوان همسایه همیشه می توانید کاری انجام دهید