شما بعنوان همسایه همیشه می توانید کاری انجام دهید

·      برای قطع خشونت تردید نکنید، اما خودتان را به خطر نیندازید.

·      شما بعنوان همسایه می توانید با نوشتن تاریخ و ساعت مشاهده یا شنیدن خشونت کمک کنید و در صورت لزوم در آینده، می توانید شهادت بدهید.

·      وقتی زن همسایه و فرزندان او را می بینید از آنها بپرسید حال شان چطور است.

·      شما که در آپارتمان زندگی می کنید اگر نزاع و جدال یا فریاد بشنوید می توانید به کشیک مزاحمت زنگ بزنید. آنچه را که دیده و شنیده اید تعریف کنید.

·        اگر وضعیت اضطراری است از طریق شماره تلفن 112 با پلیس تماس بگیرید!

·        زنگ زدن به پلیس ممکن است ناراحت کننده باشد، اما می تواند از معرض خشونت قرار گرفتن کسی محافظت کند.

·        اگر مشکوک هستید که یک کودک در معرض خطر و بد رفتاری قرار دارد بایستی به اداره خدمات اجتماعی زنگ بزنید. شماره تلفن: 018-7270000

در موارد اضطراری پس از ساعت 16:00 و روزهای تعطیل از طریق شماره تلفن 112 به کشیک اجتماعی زنگ بزنید.

·        همچنین می توانید فرد در معرض خشونت را به یک سازمان یا اداره دولتی راهنمائی کنید تا کمک بگیرد. تحت عنوان تماس ها نمونه هایی از سازمان ها و تشکیلاتی که در زمینه حمایت و حفاظت از افراد در معرض خشونت کار می کنند، وجود دارد.