·        این خبر از سوی مردم است که بایستی با احتیاط از آن استفاده شود، در شرایط تهدید آمیز به شماره اضطراری پلیس 112 زنگ بزنید.

·        آیا خبری دارید بتواند به دیگران کمک کند؟ آنرا به این آدرس بفرستید: info@uppsalakvinnojour.se

·        ”اگر زن همسایه را در رواهرو پله ها می بینید شماره تلف کشیک زنان را به او بدهید”

آنیا 33 ساله

·        ”من یک یادداشت در راه پله ها با این عبارت نصب کردم- من صدای تو را شنیده ام و با کمال میل می خواهم به تو کمک کنم. به من زنگ بزن”

میا 57 ساله

·        «من رفتم و زنگ درب را زدم و گفتم آیا می تونم کره سُرخ کردنی قرض کنم کره خودم تموم شده”

فردریک 32 ساله

·        ”من چند تا کلوچه گرم کنم و آنها را برای همسایه ها بردم. این باعث شد وضعیت آرام شود و زن با من به خانه من آمد”

اِستینا 71 ساله