• خانه کودک
  کودکان در معرض خشونت می توانند در خانه کودک با پلیس ملاقات، کارکنان خدمات اجتماعی و خدمات درمانی یکجا ملاقات کنند.
 • کشیک قربانیان جرائم اوپسالا
  شیک قربانیان جرائم به قربانیان جرائم و نزدیکان آنها کمک می کند.
 • سازمان HOPP
  Hopp یک سازمان سراسری داوطلبانه علیه تعرض جنسی است که از لحاظ سیاسی و مذهبی مستقل بوده و مخاطب آن افراد قربانی تعرض جنسی و خانواده های آنان است.
 • کشیک حقوقی/قضائی کشیک زنان اوپسالا
  کشیک حقوقی/قضائی روزهای پنجشنبه های هفته های فرد از ساعت 18 تا 21 باز است.
 • آژانس زنان- میسیون شهر اوپسالا
  مخاطب آژانس زنان زنانی هستند که در یک رابطه ناامن زندگی کرده یا زندگی می کنند. آژانس زنان فعالیت هایی را تحت شرایط امن برای شکستن انزوا و ورود به همنشینی اجتماعی ارائه می کند.
 • خط آسایش زنان: 020-505050
  خط آسایش زنان یک خط تلفن ملی برای افرادی است که در معرض تهدید و خشونت جسمی، روحی و جنسی قرار گرفته اند. خط آسایش زنان بطور شبانه روزی باز است.
 • MVU – بخش پذیرش علیه خشونت در روابط نزدیک در اوپسالا
  MVU برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت و پرخاشگری یا رفتار های ترس آور در روابط نزدیک/خانگی است.
 • MÄN
  MÄN یک سازمان داوطلبانه و فمینیستی است که در زمینه تغییر نورم های اجتماعی مخرب در مورد مردانگی است تا خشونت مردان کاهش یابد.
 • مرکز منابع Nexus
  Nexus یک واحد حمایتی کمونی برای زنان و مردان است که در روابط نزدیک/خانگی در معرض خشونت قرار می گیرند.
 • پلیس: 14 114, در موارد اضطراری: 112
 • کشیک اجتماعی: تلفن: 018-150000 یا 112
 • Trappan: 018-7271580
  Trappan به کودکان و جوانانی که در خانواده مشکل دارند حمایت ارائه می کند.
 • Tris- سازمان حق و حقوق دختران در جامعه
  Tris یک انجمن داوطلبانه است که علیه خشونت و ظلم و ستم ناموسی کار می کند.
 • کمون اوپسالا: 018-7270000
 • کشیک زنان اوپسالا : 018-101049
  کشیک زنان اوپسالا زنان و دخترانی را که در معرض خشونت های جسمی، روحی، جنسی و مالی قرار گرفته اند را می پذیرد. آنها دارای خانه امن نیز هستند.
 • اداره خدمات اجتماعی اوپسالا: 018-7270000
 • کشیک دختران و ترانس های اوپسالا
  کشیک دختران و ترانس های اوپسالا یک انجمن غیر وابسته سیاسی و مذهبی است که برای برابری زن و مرد، روابط برادرانه و خواهرانه کار می کند